Regulamin

wersja archiwalna obowiązująca do dnia 02.04.2018

§1. Definicje

 1. Serwis internetowy / Serwis - strona internetowa dostępna pod adresem hipotekadlaciebie.com
 2. Administrator Serwisu - AJA MEDIA Sp. z o.o., ul. Zygmunta Krasińskiego 29/9, 40-019 Katowice, KRS 0000576555, REGON 362516186, NIP 9542758519
 3. Regulamin - regulamin Serwisu internetowego ustanowiony przez Administratora Serwisu
 4. Użytkownik - dowolna osoba korzystająca z Serwisu internetowego, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych
 5. Partner - oznacza instytucje finansowe współpracujące z Administratorem Serwisu
 6. Usługi - usługi oferowane za pośrednictwem Serwisu internetowego
 7. Wniosek - zapytanie Użytkownika złożone poprzez Serwis internetowy o dobranie optymalnego z punktu widzenia Administratora Serwisu produktu
 8. Formularz - formularz personalny zawarty w serwisie, poprzez który Użytkownik składa Wniosek
 9. Przeglądarka internetowa - program, wykorzystywany przez Użytkownika do korzystania z Serwisu internetowego (np. Chrome, Firefox, IE, Edge, Safari itd.)

§2. Postanowienia ogólne

 1. hipotekadlaciebie.com to Serwis Internetowy, którego celem jest dobranie optymalnych produktów finansowych, którymi zainteresowani są Użytkownicy Serwisu
 2. Korzystanie z usług Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników Serwisu
 3. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet oraz dowolnej Przeglądarki internetowej
 4. Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu internetowego
 5. Niniejszy regulamin dostępny jest nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu internetowego i jest dostępny pod adresem http://hipotekadlaciebie.com/regulamin.htm
 6. W chwili wysłania Wniosku Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zgadza się z jego treścią w całości i bez wykluczeń
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie m.in. przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o chronię danych osobowych, przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych

§3. Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem
 2. W przypadku powstałych szkód w wyniku niezgodnego z Regulaminem i prawem zachowania Użytkownika, a w szczególności podania nieprawdziwych danych osobowych bądź podania danych osób trzecich, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń finansowych wynikłych z tego tytułu, a w szczególności roszczeń skierowanych w stronę Administratora Serwisu przez osoby trzecie, których dane zostały użyte
 3. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Administrator serwisu posiada względem Użytkownika roszczenie odszkodowawcze

§4. Warunki korzystania z usług Serwisu

 1. Usługi Serwisu hipotekadlaciebie.com są bezpłatne - jedynym wymogiem skorzystania z nich przez Użytkownika jest wypełnienie formularza zamieszczonego w Serwisie
 2. Formularz zawiera w szczególności pola:
  1. imię i nazwisko
  2. numer telefonu komórkowego
  3. adres e-mail
  4. numer Pesel
 3. Korzystanie z usług Serwisu, w szczególności w zakresie pośrednictwa finansowego, może wymagać podania przez Użytkownika Serwisu dodatkowych danych
 4. Wypełnienie Formularza i podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, przy czym wszystkie dane zawarte w Formularzu są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie
 5. Celem podanych w Formularzu danych jest skontaktowanie Użytkownika zainteresowanego konkretnym produktem finansowym z Partnerami współpracującymi z Administratorem Serwisu, w celu przedstawienia oferty
 6. Administrator Serwisu przetwarza następujące dane techniczne dotyczące Użytkownika:
  1. oznaczenia identyfikujące nadawane na podstawie danych podanych w formularzu
  2. oznaczenia identyfikujące adres IP oraz system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik
  3. informacje o rozpoczęciu i zakończeniu korzystania z usług Serwisu internetowego
  4. informacje o skorzystaniu z zaproponowanych Użytkownikowi przez Administratora Serwisu usług
 7. Korzystanie z usług Serwisu internetowego może wymagać udzielenia przez Użytkownika zgody na przechowywanie, przetwarzanie oraz opracowywanie zbieranych przez Administratora serwisu danych. Użytkownik zawsze będzie informowany o rodzaju, zakresie i celu tych zgód.
 8. Korzystanie z usług Serwisu internetowego może wymagać jednorazowej zgody na przechowywanie przez Serwis informacji w postaci tzw. cookies (ciasteczka). Są to małe pliki przechowujące dane Serwisu niezbędne do jego poprawnego działania. Pliki te nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie ingerują w integralność systemu, nie służą do instalacji bądź deinstalacji jakichkolwiek programów. Użytkownik może w każdej chwili usunąć cookies poprzez skorzystanie z narzędzi dostępnych w używanej przez niego Przeglądarce internetowej.
 9. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przechowywania cookies określa Polityka prywatności http://hipotekadlaciebie.com/polityka-prywatnosci.htm

§5. Odpowiedzialność i wyłączenia odpowiedzialności Administratora Serwisu

 1. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za dane podane w Formularzu przez Użytkownika Serwisu, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, których dane zostały bezprawnie wykorzystane przez Użytkownika
 2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu wynikającego z przyczyn od niego niezależnych
 3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem
 4. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert Partnerów, z którymi współpracuje
 5. Administrator Serwisu wyłącza swoją odpowiedzialność również z chwilą, gdy oferta przedstawiona przez Partnerów, z którymi współpracuje, nie spełnia wymogów określonych w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126 poz. 715 z poz.zm.)
 6. Serwis internetowy nie świadczy usług finansowych w swoim imieniu
 7. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niekorzystne skutki decyzji podjętych przez Użytkowników Serwisu
 8. Serwis internetowy podejmuje decyzje o skontaktowaniu Użytkownika z Partnerami, z którymi współpracuje, na podstawie danych produktów finansowych przedstawionych mu przez danego Partnera. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ich rzetelność, kompetentność oraz zgodność z obowiązującym prawem
 9. Administrator Serwisu zastrzega, że usługi świadczone przez niego w żadnym stopniu nie mają charakteru doradztwa finansowego, zaś Użytkownik przed podjęciem decyzji o zawarciu zobowiązania wobec wybranej instytucji, obowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z warunkami, regulaminem oraz wszelką dokumentacją, którą zobowiązany jest zaakceptować podczas zawierania umowy
 10. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do nawiązania współpracy z innymi Partnerami oraz rozwiązania umowy z obecnymi bez obowiązku informowania Użytkownika o tym fakcie

§6. Ochrona danych osobowych

 1. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika w Formularzu odbywa się w sposób zgodny z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych
 2. Użytkownik podając dane osobowe wyraża zgodę na ich przechowywanie i przetwarzanie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług
 3. W chwili wyrażenia zgody przez Użytkownika administratorem jego danych osobowych staje się AJA MEDIA Sp. z o.o., ul. Zygmunta Krasińskiego 29/9 40-019 Katowice, KRS 0000576555, REGON 362516186 zwana dalej Administratorem Serwisu
 4. Podane przez Użytkownika dane osobowe wykorzystywane są przez Administratora Serwisu w celu:
  1. świadczenia usługi zgodnej z przeznaczeniem Serwisu internetowego
  2. w celach marketingowych i promocyjnych
  3. w celu przesyłania Użytkownikowi od Serwisu i jego Partnerów informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z poz.zm.)
 5. Administrator Serwisu zastrzega sobie przetwarzanie tych danych na w/w cele w przyszłości
 6. Do poprawnego świadczenia usługi Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie danych w celu umożliwienia kontaktu Partnera z Użytkownikiem zainteresowanym wybranym produktem finansowym
 7. Administrator serwisu przekazuje Partnerowi dane osobowe Użytkownika tylko i wyłącznie do przetwarzania w zakresie udzielonej przez Użytkownika zgody. Administrator Serwisu zastrzega, że nie ma wpływu na sposób wykorzystania danych osobowych przez swoich Partnerów oraz nie ponosi odpowiedzialności za sposób ich wykorzystania przez Partnera. Użytkownik przed rozpoczęciem współpracy powinien zaznajomić się z Polityką Prywatności Partnera Serwisu
 8. Użytkownik, który pozostawił dane w Serwisie jest w każdej chwili uprawniony do uzyskania informacji o treści i zakresie przetwarzania swoich danych. W każdej chwili może je poprawić, zaktualizować bądź zażądać zaprzestania ich przetwarzania, a także ich usunięcia z baz Administratora Serwisu. W tym celu należy wysłać odpowiednią wiadomość na adres

§7. Reklamacje

 1. Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań, aby usługi przez niego oferowane były jak najlepszej jakości. Jednakże w przypadku, gdy Użytkownik uzna, że nie jest z nich zadowolony, może złożyć pisemną reklamację wysyłając ją na adres
 2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności imię, nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika. Należy także w sposób wyczerpujący opisać przyczynę złożenia reklamacji
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w okresie 30 dni od wpłynięcia zgłoszenia, przy czym Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do przedłużenia tego okresu w przypadkach, gdy wyjaśnienie reklamacji wymagałoby bardziej specjalistycznej wiedzy, o czym Administrator Serwisu niezwłocznie poinformuje Użytkownika składającego reklamacje
 4. Odpowiedź na reklamacje wysyłana jest w formie e-mail na adres, z którego reklamacja została złożona

§8. Prawa autorskie

 1. Materiały zamieszczone w Serwisie internetowym są chronione prawem autorskim, w szczególności; teksty, grafika, zdjęcia, układ Serwisu, znaki towarowe, dokumenty. Stanowią one własność Administratora Serwisu lub jego Partnerów
 2. Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania i respektowania praw autorskich
 3. Użytkownik może wykorzystywać zawartość Serwisu tylko dla użytku osobistego, wszelka inna działalność musi zostać zaakceptowana przez Administratora Serwisu
 4. Komercyjne wykorzystywanie informacji zawartych w Serwisie jest zabronione
 5. W przypadku nieuprawnionego wykorzystania materiałów, których właścicielem jest Administrator Serwisu, sprawa zostanie skierowana do odpowiednich organów prawa

§9. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Administratora Serwisu
 3. Regulamin wchodzi w dniu jego opublikowania na stronie http://hipotekadlaciebie.com/regulamin.htm i obowiązuje do momentu jego zmiany przez Administratora Serwisu
Tak, zgadzam się.
Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony. Dzięki nim możemy oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?
Dlaczego nas
opuszczasz?
Dziękujemy za Twój poświęcony czas.
Przykro nam, że nasza oferta nie spełniła Twoich oczekiwań. Mamy nadzieję, że w przyszłości do nas powrócisz.